REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FLYBYEBYE.COM.PL

Postanowienia ogólne

 § 1

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Serwisu internetowego flybyebye.com.pl  oraz zasady korzystania z rezerwacji usług podmiotów trzecich oferowanych w ramach serwisu internetowego flybyebye.com.pl  (dalej jako: Serwis internetowy)
 2. Właścicielem Serwisu internetowego jest Mariusz Czapla. Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako Flybyebye Sp. z o. o. NIP: 8133723262, Regon: 364779671 (zwany dalej: Pośrednikiem).
 3. Warunkiem korzystania z Serwisu internetowego, jest akceptacja warunków niniejszego Regulaminu.
 4. Po zaakceptowaniu, Regulamin jest uważany za podstawowy dokument regulujący wzajemne stosunki pomiędzy Pośrednikiem a Użytkownikiem serwisu internetowego.
 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu internetowego do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 6. Warunki Regulaminu obowiązują również wtedy, gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu internetowego przez strony internetowe podmiotów trzecich. Pośrednik nie odpowiada za treści zawarte na stronach internetowych podmiotów trzecich.
 7. Pośrednik nie pozostaje organizatorem turystyki, pośrednikiem turystycznym, czy też agentem turystycznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884 z późn. zm.), jak również nie świadczy usług turystycznych w rozumieniu w/w ustawy.
 8. Pośrednik, świadczy pomoc Użytkownikom, w rezerwacji oraz zakupie biletów lotniczych, nie pozostając przy tym stroną umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim. Pośrednik wykonuje czynności określone w Regulaminie, jako podmiot przesyłający oświadczenie woli Użytkownika (ofertę) zmierzającą do zawarcia umowy bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim.
 9. Pośrednik poinformuje niezwłocznie Użytkownika dokonującego rezerwacji, w przypadku gdy rezerwacja biletu lotniczego nie jest możliwa ze względów technicznych (awaria systemu rezerwacji lub awaria serwisu) lub wynika z działania siły wyższej.

 

Odpowiedzialność Użytkownika za korzystanie Serwisu internetowego flybyebye.com.pl

 § 2

 1. Użytkownik przystępując do korzystania z Serwisu internetowego potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu internetowego w zakresie dokonywania zapytania: o rezerwację, zakupu biletu lotniczego, innych dostępnych w serwisie usług, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
 3. Zabronione jest dokonywanie przez Użytkownika zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywania płatności za zarezerwowane bilety lotnicze lub inne usługi fałszywą bądź cudzą kartą kredytową bez pisemnej zgody właściciela karty kredytowej. Wszelkie działania niezgodne z obowiązującym prawem w szczególności realizujące znamiona czynów zabronionych określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.) będą zgłaszane właściwym organom ścigania.
 4. Użytkownik korzystając z usług Serwisu internetowego, zobowiązuje się do zapoznania z limitami oraz zasadami dotyczącymi ilości dozwolonego bagażu u Przewoźnika, z którym zawiera umowę, z uwagi na różnice regulacji w przedmiotowej kwestii u poszczególnych Przewoźników.
 5. Użytkownik korzystając z usług Serwisu internetowego, zobowiązuje się do zapoznania z wymaganiami wizowymi kraju docelowego podróży, jak również kraju lotów tranzytowych a nadto zobowiązuje się do spełnienia wszelkich wymagań wizowych przed planowanym lotem.
 6. Użytkownik korzystając z usług Serwisu internetowego, zobowiązuje się do zapoznania z wymaganiami oraz zasadami dotyczącymi procesu odprawy (check-in) u podmiotu trzeciego (Przewoźnika), z którym zawiera umowę, z uwagi na różne regulacje przedmiotowej kwestii u poszczególnych Przewoźników.
 7. Użytkownik korzystając z usług Serwisu internetowego oświadcza, iż posiada ważny paszport, którego okres ważności wynosi co najmniej 6 miesięcy, licząc od daty zakończenia podróży w kraju wydającym paszport, a nadto iż zawiera wystarczającą ilość pustych stron.
 8. Użytkownik serwisu internetowego zobligowany jest do zapoznania się ze wstępną rezerwacją biletu lotniczego, jak również do zweryfikowania wszelkich podanych danych personalnych oraz do niezwłocznego poinformowania Pośrednika o ewentualnych błędach czy też zmianie danych personalnych.
 9. Dokonanie rezerwacji biletu lotniczego, wiąże się z koniecznością zapoznania się przez Użytkownika z wieloma parametrami lotu oferowanymi przez Przewoźnika, a następnie dokonania przez Użytkownika wyboru interesujących go parametrów lotu. Użytkownik jest zobowiązany dokonywać rezerwacji rozważnie i z należytą starannością, albowiem zmiany/anulacje biletu lotniczego mogą podlegać dodatkowym opłatom, co może wiązać się z ewentualnym wzrostem ceny biletu lotniczego. Jest to uzależnione od warunków danej taryfy, które różnią się pomiędzy poszczególnymi Przewoźnikami.
 10. Pośrednik informuje, iż Użytkownik powinien w szczególności wnikliwie i uważnie weryfikować wprowadzane dane oraz parametry lotu, a także czuwać nad tym, czy spełnia wymogi Przewoźnika do odbycia podróży na podstawie wybranych parametrów lotu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybór parametrów lotu, których dokonał oraz za spełnienie przez Użytkownika lub osobę, na którą bilet został wystawiony, warunków do skorzystania z wybranego połączenia.

 

 

Wyłączenia odpowiedzialności Pośrednika

§3

 1. Najpóźniej w chwili dokonania rezerwacji biletu lotniczego Użytkownik lub osoba, na którą bilet lotniczy będzie wystawiony, powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży statkiem powietrznym lub pobyt w kraju docelowym/tranzytowym, w tym w szczególności ważny dowód osobisty, ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za brak wizy wjazdowej lub tranzytowej, niezbędnej w kraju, do którego odbywa się podróż, lub w którym pasażer realizuje przesiadkę. Informacje o wymogach wizowych można uzyskać m.in. na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych – http://www.msz.gov.pl/.
 2. Odpowiedzialność za wykonanie umowy przewozu lotniczego, której dotyczy bilet lotniczy, ponosi Przewoźnik, z którym Użytkownik zawiera umowę. Przewoźnik, który jest stroną umowy przewozu, ponosi odpowiedzialność w szczególności za:
  1. jakiekolwiek opóźnienia lub zmiany w rozkładzie lotów,
  2. jakość podróży lotniczej oraz jakość usług związanych z podróżą lotniczą,
  3. wszelkie szkody materialne, niematerialne i osobowe powstałe w związku z podróżą lotniczą,
 3. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. wszelkie zmiany dokonane przez Przewoźnika, a w szczególności w zakresie harmonogramu lotów, zasad odprawy (check-in), limitów bagażowych, zmiany opłat paliwowych i lotniskowych lub/oraz taryf wprowadzanych przez Przewoźników bez uprzedzenia,
  2. opóźnienia w lotach, jak również za odwołanie lotów,
  3. szkody powstałe po stronie Użytkownika wynikające z faktu nie odbycia podróży z powodu strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, linii kolejowych,
  4. z tytułu nieprawidłowego wprowadzenia przez Użytkownika danych niezbędnych do przyjęcia rezerwacji lub zakupu biletu lotniczego,
  5. niestawienie się osoby, na którą został zakupiony bilet lotniczy, w czasie wyznaczonym na odprawę lotniskową,
  6. niewskazanie przez Użytkownika danych niezbędnych do dokonania rezerwacji,
  7. nie skorzystanie przez osobę, na którą został zakupiony bilet lotniczy, z zakupionego biletu i nie przystąpienie do odbycia podróży lotniczej,
  8. skorzystanie przez osobę, na którą został zakupiony bilet lotniczy z zakupionego biletu tylko w pewnym zakresie (np. odbycie podróży w jedną stronę i rezygnacja z biletu na podróż powrotną),
  9. sytuację, w której osoba, na którą został zakupiony bilet lotniczy nie jest uprawniona do wejścia na pokład samolotu, odbycia podróży do miejsca przeznaczenia, z uwagi na niespełnienie warunków formalnych dotyczących wymaganych dokumentów (np. brak ważnego i odpowiedniego paszportu, brak wymaganej wizy, brak dowodu tożsamości lub utrata ważności dokumentu tożsamości, brak dokumentów wymaganych przy podróży z małoletnim).
  10. blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 4. Wszelkie roszczenia związane z wykonaniem umowy przewozu lotniczego Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do Przewoźnika, z którym zawarł umowę przewozu lotniczego i który realizuje połączenie lotnicze. Dochodzenie i zaspokajanie roszczeń Użytkownika w stosunku do Przewoźnika, odbywa się z uwzględnieniem warunków wskazanych w regulaminie danego Przewoźnika.
 5. W sytuacji spóźnienia pasażera na lot bezpośredni, bądź też na lot łączony na lotnisku tranzytowym, koszty ewentualnych zmian biletów lub zakupienia nowych biletów ponosi pasażer.

 

Wyszukiwanie połączeń oraz rezerwacja biletów.

 § 4

 1. W celu wyszukania i rezerwacji odpowiedniego połączenia lotniczego Użytkownik podaje we właściwych rubrykach formularza znajdującego się w Serwisie internetowym następujące informacje: port wylotu, port przylotu, data wylotu, data powrotu, liczba pasażerów, rodzaj taryfy, preferowany Przewoźnik, status osoby podróżującej (np. dziecko, osoba dorosła, niemowlę), swoje dane osobowe/dane rejestrowe, dane osobowe pasażera, adres e-mail, telefon kontaktowy, informacje dotyczące bagażu.
 2. Po otrzymaniu wiadomości z formularza, Pośrednik wyszukuje dla Użytkownika najkorzystniejszą ofertę i wysyła ją w formie wstępnej rezerwacji na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 3. Wstępna rezerwacja zawiera: numer lotu, godziny lotu, daty ewentualnej przesiadki, nazwy portów lotniczych. Wraz ze wstępną rezerwacją, Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail dane do przelewu oraz informację o należnej do zapłaty kwocie.
 4. W celu wystawienia oraz otrzymania biletu lotniczego przez Użytkownika, potwierdza on, za pośrednictwem wiadomości e-mail, iż akceptuje otrzymaną ofertę i dokonuje przelewu należnej kwoty na wskazany w wiadomości e-mail rachunek bankowy.
 5. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Użytkownik otrzyma bilet lotniczy w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany w formularzu wypełnianym w Serwisie internetowym.
 6. Cena biletu wyrażona jest w złotych polskich. Z uwagi na częste podawanie przez linie lotnicze opłat lotniskowych w walucie obcej, ostateczna cena może ulec niewielkim zmianom w zależności od aktualnego kursu NBP danej waluty.
 7. Wstępna rezerwacja, o której mowa w powyżej nie jest biletem lotniczym i nie upoważnia do odbycia podróży.
 8. Za moment zakupu biletu i zawarcia umowy przewozu z podmiotem trzecim (Przewoźnikiem) uważany jest moment wystawienia przez Przewoźnika biletu lotniczego.
 9. Cena biletu lotniczego nie jest zagwarantowana do momentu wystawienia biletu lotniczego przez Przewoźnika.
 10. Cena biletu lotniczego może ulec zmianie w okresie ważności rezerwacji, tj. pomiędzy zamówieniem biletu a datą wystawienia biletu, w szczególności w sytuacjach niezależnych od Pośrednika (np. zmiany opłat paliwowych i lotniskowych lub/oraz taryf wprowadzanych przez Przewoźników bez uprzedzenia). W takim przypadku Użytkownik zostanie bezzwłocznie poinformowany o możliwości dopłaty różnicy lub wycofania całości wpłaconych kwot i odstąpienia od zawarcia umowy przewozu z linią lotniczą.
 11. W przypadku braku płatności tj. nie zaksięgowania pełnej kwoty znaleźności na rachunku bankowym wskazanym Użytkownikowi w wiadomości e-mail, bądź nie przedłożenia Pośrednikowi dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty, bilet zostaje automatycznie anulowany.
 1. Pośrednik zastrzega, że korzystanie z Serwisu internetowego odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Nie udziela się również żadnej gwarancji, że korzystanie z Serwisu internetowego przebiegało będzie bez usterek, wad, przerw technicznych czy braku możliwości połączenia z Serwisem internetowym, jak również  co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Użytkownika.
 2. Otrzymanie wyniku wyszukiwania, o ile nie zostanie następnie potwierdzone dokonaniem rezerwacji, nie stwarza po stronie Użytkownika roszczenia o zawarcie umowy pośrednictwa w sprzedaży biletów we wskazanej cenie.

 

Wystawianie faktur

§5

 1. Za usługi zakupione za pośrednictwem Serwisu internetowego wystawiona zostanie faktura elektroniczna. Korzystając z Serwisu internetowego i akceptując niniejszy Regulamin – Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych w rozumieniu w art. 2 pkt 32 stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm).
 2. Faktury elektroniczne doręczane będą na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu Serwisu internetowego wypełnianego przez Użytkownika.
 3. W przypadku dokonywania rezerwacji usług dla więcej niż jednego Użytkownika, na wypadek nie wskazania nabywcy, na rzecz którego ma być wystawiona faktura, zostanie ona wystawiona na dane pierwszego z Użytkowników rezerwacji wieloosobowej i przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie rezerwacji.

 

Reklamacje

§6

 1. Użytkownik uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Pośrednika.
 2. Reklamacja Użytkownika powinna:
  1. zawierać przyczynę złożenia reklamacji, opis stanu faktycznego będącego podstawą reklamacji oraz dane rezerwacji, jak również dane biletów lotniczych,
  2. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Użytkownika oraz dane kontaktowe,
 3. Pośrednik rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 4. W przypadku, gdy reklamacja złożona pisemnie, nie spełnia warunków określonych w punkcie 2, Pośrednik niezwłocznie poinformuje Użytkownika o konieczności jej uzupełnienia.
 5. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w punkcie 2, Pośrednik, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa Użytkownika do jej uzupełnienia, w terminie nie krótszym niż 7 dni a także wskazuje zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 6. Jeżeli złożona reklamacja dotyczy usług podmiotów trzecich, Pośrednik poinformuje o tym Użytkownika, wskazując jednocześnie możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio do tego podmiotu.
 7. Reklamacja może być złożona pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: booking@flybyebye.com.pl

 

Ochrona danych osobowych

§7

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Flybyebye Sp. z o. o. Ul. Św. Rocha 39/6, 35-330 Rzeszów.
 1. Pośrednik oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu:
  1. realizacji rezerwacji biletów lotniczych i wykonywania czynności zmierzających do zawarcia przez Użytkownika umowy zakupu biletu lotniczego,
  2. świadczenia usług drogą elektroniczną,
  3. zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Pośrednikiem.
 2. Dokonując zapytania o rezerwację biletu lotniczego Użytkownik przekazuje informacje i dane osobowe na swój temat oraz innych osób wyłącznie za ich zgodą.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo ich poprawiania i żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny do dokonania rezerwacji oraz realizowania zamówień Użytkownika przez Serwis internetowy.
 5. Pośrednik oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku, Nr 133, poz. 883 wraz z późn. zm.) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 6. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika.
 7. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie oświadczenia woli zawierającego zakres zmian na adres poczty elektronicznej booking@flybyebye.com.pl
 8. Do obsługi Systemu internetowego Pośrednik używa plików cookies. Pośrednik zapewnia, że pliki cookies nie przechowują żadnych danych pozwalających na identyfikację konkretnej osoby. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce Internetowej obsługę plików cookies, może to jednak utrudnić bądź nawet uniemożliwić korzystanie ze Systemu internetowego.

 

Postanowienia końcowe

§ 8

 1. Pośrednik zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści Regulaminu wyłącznie z ważnej przyczyny, w tym z uwagi na konieczność dostosowania treści regulaminu do obowiązujących przepisów prawa oraz z podaniem terminu wejścia w życie zmiany regulaminu, jednakże nie krótszym niż 14 dni od daty publikacji na stronie Internetowej flybyebye.com.pl. Użytkownika obowiązuje Regulamin w brzmieniu zaakceptowanym przez niego w trakcie rezerwacji.
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.), ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.).
 3. Wszelkie informacje zawarte na stronie flybyebye.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin  obowiązuje od dnia 24 czerwca 2016 roku.

 

 

 

Kontakt

FLYBYEBYE sp. z o.o.

35-326 Rzeszów, ul. Jazowa 25/43a

NIP: 8133723262